Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - kimloaig7com

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - kimloaig7com

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây thép kim loại kimloaig7com chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây thép kim loại tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây thép kim loại kimloaig7com

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - dayinoxvn

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - dayinoxvn

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây thép kim loại dayinoxvn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây thép kim loại tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây thép kim loại dayinoxvn

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - shundengsdtcom

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - shundengsdtcom

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây thép kim loại shundengsdtcom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây thép kim loại tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây thép kim loại shundengsdtcom

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - wwwhoaphatcomvn

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - wwwhoaphatcomvn

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây thép kim loại wwwhoaphatcomvn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây thép kim loại tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây thép kim loại wwwhoaphatcomvn

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - g7mvn

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - g7mvn

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây thép kim loại g7mvn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây thép kim loại tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây thép kim loại g7mvn

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - daythepcom

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - daythepcom

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây thép kim loại daythepcom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây thép kim loại tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây thép kim loại daythepcom

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - wwwilovehandmadecomvn

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - wwwilovehandmadecomvn

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây thép kim loại wwwilovehandmadecomvn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây thép kim loại tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây thép kim loại wwwilovehandmadecomvn

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - vnr500comvn

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - vnr500comvn

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây thép kim loại vnr500comvn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây thép kim loại tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây thép kim loại vnr500comvn

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - phutungdonghovn

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - phutungdonghovn

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây thép kim loại phutungdonghovn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây thép kim loại tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây thép kim loại phutungdonghovn

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - wwwweldteccomvn

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - wwwweldteccomvn

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây thép kim loại wwwweldteccomvn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây thép kim loại tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây thép kim loại wwwweldteccomvn

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - vietquangcocom

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - vietquangcocom

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây thép kim loại vietquangcocom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây thép kim loại tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây thép kim loại vietquangcocom

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - dayluoithepcom

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - dayluoithepcom

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây thép kim loại dayluoithepcom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây thép kim loại tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây thép kim loại dayluoithepcom

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - thepxaydung24hcom

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - thepxaydung24hcom

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây thép kim loại thepxaydung24hcom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây thép kim loại tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây thép kim loại thepxaydung24hcom

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - wwwkimtingroupcom

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - wwwkimtingroupcom

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây thép kim loại wwwkimtingroupcom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây thép kim loại tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây thép kim loại wwwkimtingroupcom

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - satthepsdtcom

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - satthepsdtcom

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây thép kim loại satthepsdtcom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây thép kim loại tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây thép kim loại satthepsdtcom

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - wwwthietbiytenhaphatcom

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - wwwthietbiytenhaphatcom

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây thép kim loại wwwthietbiytenhaphatcom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây thép kim loại tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây thép kim loại wwwthietbiytenhaphatcom

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - nguyenmuoncom

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - nguyenmuoncom

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây thép kim loại nguyenmuoncom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây thép kim loại tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây thép kim loại nguyenmuoncom

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - vattusatthepcom

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - vattusatthepcom

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây thép kim loại vattusatthepcom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây thép kim loại tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây thép kim loại vattusatthepcom

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - loccongnghiepcomvn

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - loccongnghiepcomvn

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây thép kim loại loccongnghiepcomvn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây thép kim loại tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây thép kim loại loccongnghiepcomvn

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - winescovn

Thiết kế Website web bán dây thép kim loại - winescovn

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây thép kim loại winescovn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây thép kim loại tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây thép kim loại winescovn

Thiết kế Website web bán dây đai - baobilienvietphatcom

Thiết kế Website web bán dây đai - baobilienvietphatcom

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây đai baobilienvietphatcom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây đai tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây đai baobilienvietphatcom

Thiết kế Website web bán dây đai - chausonplasticcomvn

Thiết kế Website web bán dây đai - chausonplasticcomvn

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây đai chausonplasticcomvn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây đai tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây đai chausonplasticcomvn

Thiết kế Website web bán dây đai - hoanghuynamcom

Thiết kế Website web bán dây đai - hoanghuynamcom

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây đai hoanghuynamcom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây đai tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây đai hoanghuynamcom

Thiết kế Website web bán dây đai - panaximcocom

Thiết kế Website web bán dây đai - panaximcocom

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây đai panaximcocom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây đai tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây đai panaximcocom

Thiết kế Website web bán dây đai - hiroyuki-vietnamcom

Thiết kế Website web bán dây đai - hiroyuki-vietnamcom

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây đai hiroyuki-vietnamcom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây đai tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây đai hiroyuki-vietnamcom

Thiết kế Website web bán dây đai - daydainhatphongcom

Thiết kế Website web bán dây đai - daydainhatphongcom

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dây đai daydainhatphongcom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dây đai tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dây đai daydainhatphongcom

Thiết kế Website web bán dao cắt công nghiệp - daocuachangshengcom

Thiết kế Website web bán dao cắt công nghiệp - daocuachangshengcom

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dao cắt công nghiệp daocuachangshengcom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dao cắt công nghiệp tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dao cắt công nghiệp daocuachangshengcom

Thiết kế Website web bán dao cắt công nghiệp - daocatdongphuongcom

Thiết kế Website web bán dao cắt công nghiệp - daocatdongphuongcom

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dao cắt công nghiệp daocatdongphuongcom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dao cắt công nghiệp tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dao cắt công nghiệp daocatdongphuongcom

Thiết kế Website web bán dao cắt công nghiệp - mayepkimthuyluccom

Thiết kế Website web bán dao cắt công nghiệp - mayepkimthuyluccom

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dao cắt công nghiệp mayepkimthuyluccom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dao cắt công nghiệp tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dao cắt công nghiệp mayepkimthuyluccom

Thiết kế Website web bán dao cắt công nghiệp - daocongnghiepvn

Thiết kế Website web bán dao cắt công nghiệp - daocongnghiepvn

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dao cắt công nghiệp daocongnghiepvn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dao cắt công nghiệp tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dao cắt công nghiệp daocongnghiepvn

Thiết kế Website web bán dao cắt công nghiệp - nakayamavncom

Thiết kế Website web bán dao cắt công nghiệp - nakayamavncom

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dao cắt công nghiệp nakayamavncom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dao cắt công nghiệp tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dao cắt công nghiệp nakayamavncom

Thiết kế Website web bán dao cắt công nghiệp - daocatvn

Thiết kế Website web bán dao cắt công nghiệp - daocatvn

Công ty VietWeb thiết kế website web bán dao cắt công nghiệp daocatvn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website web bán dao cắt công nghiệp tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website web bán dao cắt công nghiệp daocatvn


Bạn đang cần tìm hiểu về thiết kế web bán da như thế nào cho chuyên nghiệp, để mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất trong thời buổi kinh doanh online cạnh tranh từng ngày, từng giờ như hiện nay. Hãy cùng Việt Web tìm hiểu làm sao để xây dựng web bán da chuyên nghiệp, tối ưu mang lại hiệu quả kinh doanh, cạnh tranh với đối thủ cùng nghành web bán da ở bài viết dưới đây!

thiết kế website

Mục lục bài viết - Thiết kế web bán da [HIỆN]

1 - Như thế nào là một web bán da chuyên nghiệp, hiệu quả?

Để một web bán da có thể được đánh giá là chuyên nghiệp thì web bán da cần phải đáp ứng được những tiêu chí sau:

 • Giao diện của web bán da tối ưu, hình ảnh, màu sắc nổi bật, thu hút được người dùng cũng như tạo được niềm tin cho người xem. Bên cạnh đó, web bán da cũng phải có giao diện chuẩn, tương thích với hầu hết các trình duyệt web phổ biến (chrome, cốc cốc, firefox…) và thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông minh…)
 • web bán da phải có bố cục hợp lý, trình bày được đầy đủ thông tin cần cung cấp và không được rườm rà, dư thừa. Bên cạnh đó, web bán da cũng phải đảm bảo cung cấp được thông tin phù hợp với nhu cầu người dùng mà doanh nghiệp hướng tới.
 • web bán da phải luôn luôn đảm bảo được thời gian vận hành, hoạt động thường xuyên và hạn chế tối đa thời gian ngắt quãng.
 • Thời gian tải trang được coi là tiêu chí quan trọng nhất. Theo thống kê, bất kì người dùng nào đều không đủ kiên nhẫn chờ đợi một web bán da tải trang quá 3 giây. Vì vậy, tốc độ tải trang nhỏ hơn 3 giây là tốt nhất.
 • Việc truyền tải, cung cấp thông tin, dịch vụ, giới thiệu doanh nghiệp cần phải được thể hiện một cách đầy đủ và rõ ràng, giúp người dùng có thể dễ dàng hiểu được thông tin mà doanh nghiệp muốn cung cấp.
 • Các chức năng của web bán da phải dễ dàng sử dụng, tiện lợi và đem đến sự thoải mái cho người dùng. Nên hướng tới tới sự tinh tế, đơn giản, tập trung vào những nhu cầu cần thiết và tránh các thủ tục rườm rà, không phù hợp với người dùng khó tính và thiếu kiên nhẫn.
 • Để tăng tỉ lệ chuyển đổi thì web bán da cần phải có sự tương tác cao và thu hút, giữ chân được người dùng ở trên web bán da lâu hơn. Từ đó giúp doanh nghiệp có được những nguồn khách hàng tiềm năng.
 • Website không được có những lỗi có thể dễ dàng nhìn ra được hoặc lỗi đó chỉ là một lỗi rất nhỏ, không ảnh hưởng đến sự vận hành của web bán da và có thể bỏ qua được.
 • Tiêu chí đánh giá cuối cùng đó là mọi web bán da đều phải là một công cụ đắc lực, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

 

bố cục thiết kế web bán da

2 - Tại sao doanh nghiệp cần phải thiết kế web bán da chuyên nghiệp?

Website mang lại sự tiện lợi và rất nhiều lợi do đó doanh nghiệp nào cũng nên sở hữu một web bán da chuyên nghiệp. Hiện nay, web bán da rất phù hợp với nhu cầu sử dụng và tìm kiếm thông tin trên mạng của đại đa số người dùng internet. Không những thế web bán da còn giúp mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với chi phí rất thấp. Bộ mặt của công ty, truyền thông đến với khách hàng một cách hiệu quả công ty hoạt động 24/24 mở rộng phạm vi hoạt động


Sau đây là những lý do mà doanh nghiệp cần phải sở hữu một web bán da chuyên nghiệp:

 • Tạo sự hiện diện trên mạng, hình ảnh chuyên nghiệp, nâng cao cơ hội tiếp cận với khách hàng không chỉ trong nước mà cả quốc tế.
 • Website giúp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ một cách sinh động, trực quan và mang tính tương tác cao. Khách hàng sẽ thực sự bị thuyết phục với hình thức giới thiệu này.
 • Website là công cụ hiệu quả để thực hiện các chiến dịch PR, Marketing và tạo cơ hội để bán sản phẩm hàng hóa một cách chuyên nghiệp mà không tốn nhiều chi phí.
 • Không chỉ bán hàng, web bán da còn là công cụ để chăm sóc khách hàng 24/24. Thông qua web bán da, bạn cũng có thể thực hiện các cuộc khảo sát ý kiến và từ đó có được những thông tin quý báu để có thể cải thiện chất lượng phục vụ của mình.
 • Website có thể được coi là bộ mặt của mọi doanh nghiệp bởi nó phản ánh đầy đủ thông tin, sản phẩm cùng đặc điểm của doanh nghiệp. Thông qua web bán da, khách hàng có thể cập nhật được tất cả mọi thông tin mà bạn mong muốn truyền tải đến khách hàng. Bên cạnh đó, phong cách ấn tượng cũng sẽ tạo nên dấu ấn của riêng bạn trong lòng khách hàng, giúp doanh nghiệp trở nên tin cậy và uy tín.
 • Website là công cụ cạnh tranh tối ưu, giúp khẳng định thương hiệu trên thị trường. Khi web bán da của bạn tốt và chuyên nghiệp hơn đối thủ thì chắc chắn khách hàng sẽ đến với bạn trước.

 

3 - Thiết kế web bán da là gì?

 • Thiết kế web bán da hoặc lập trình web bán da được hiểu một cách đơn giản là công việc tạo một trang thông tin cho các cá nhân, công ty, doanh nghiệp hay tổ chức để phục vụ cho mục đích như giới thiệu, cập nhật thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, hoạt động cũng như tin tức, chia sẻ bí quyết…
 • Một web bán da tốt là phải dễ sử dụng, đẹp mắt và phù hợp với nhóm người dùng mà doanh nghiệp muốn hướng tới. Xu hướng thiết kế web bán da hiện nay đều hướng tới sự đơn giản nhưng vẫn phải đảm bảo giữ được sự tinh tế, thu hút người dùng. Từ đó, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu, sự chuyên nghiệp và uy tín.

thiết kế web bán da là gì?

 

4 - Các đầu việc khi thiết kế web bán da?

4.1 - Bước 1: Xác định mục đích của web bán da để làm gì?

 • Website dạng giới thiệu công ty, doanh nghiệp
 • Website giới thiệu sản phẩm, dịch vụ
 • Website bán hàng có giỏ hàng và đặt hàng trực tuyến
 • Website thương mại điện tử dạng sàn giao dịch
 • Website chuyên biệt: web xổ số, web phong thủy, web bóng đá…
 • Các loại hình web bán da khác theo yêu cầu

mục đích thiết kế web bán da là gì


4.2 - Bước 2: Lập ra danh sách các tiêu chí bắt buộc của trang web bán da.

 • Lựa chọn khung giao diện web bán da phù hợp (chọn mẫu giao diện hoặc lên ý tưởng thiết kế)
 • Các chức năng chính mà web bán da cần có như tin tức, sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán trực tuyến…
 • Số lượng đầu mục của web bán da
 • Dung lượng lưu trữ của trang web bán da. Với những trang web bán da sử dụng những hình ảnh có độ phân giải cao hay thể hiện nội dung bằng video thì sẽ cần dung lượng lưu trữ cao.
 • Tích hợp các tính năng như: nhận xét, đánh giá của khách hàng, form đăng ký trực tuyến, form tham khảo ý kiến, công cụ chat trực tuyến…
 • Đảm bảo liên kết web bán da với các trang mạng xã hội.
 • Trình phát video, âm thanh, slide hiệu ứng…
 • Giỏ mua hàng và mua hàng, thanh toán trực tuyến.
 • Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn dịch vụ, thanh toán.
 • Tối ưu hóa, thân thiện cho thiết bị di động.
 • Thao tác dễ dàng như cập nhật, chỉnh sửa, xóa nội dung.

tiêu chí đánh giá web bán da là gì?


4.3 - Bước 3: Tìm hiểu thông tin và lựa chọn một công ty thiết kế web bán da chuyên nghiệp.

 • Công ty thiết kế web bán da chuyên nghiệp phải có những tiêu chí sau
 • Thông tin địa chỉ liên hệ… rõ ràng
 • Thương hiệu công ty phải có trên top gg
 • Quy trình thiết kế web bán da chuẩn, chuyên nghiệp, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ và có các chính sách hậu mãi tốt. Ngoài ra công ty đó có thể có đội ngũ marketing truyền thông, quảng bá cho web bán da của bạn

top 10 công ty thiết kế web bán da chuyên nghiệp


4.4 - Bước 4: Lựa chọn một công ty hosting uy tín. Thường thì các công ty thiết kế web bán da sẽ có cả dịch vụ hosting.

 • Phương án 1: bạn có thể chọn sử dụng hosting của ngay công ty thiết kế web bán da. Khi chọn công ty này bạn có thể được hỗ trợ một cách tốt hơn
 • Phương án 2: bạn có thể lên gg tìm hiểu về các công ty uy tín, xem các đánh giá về đơn vị đó để lựa chọn cho phù hợp

4.5 - Bước 5: Chọn và đăng ký một tên miền cho web bán da của bạn.

 • Lựa chọn tên miền là một yếu tố vô cùng quan trọng. một tên miền hay sẽ giúp cho công ty bạn phát triển một cách bền vững. có 3 cách để lựa chọn tên miền cho phù hợp
 • Chọn tên miền theo thương hiệu của công ty
 • Chọn tên miền theo sản phẩm dịch vụ
 • Kết hợp cả thuong hiệu và sản phẩm

4.6 - Bước 6: Xác định những nội dung sẽ đưa lên web bán da. Phải đảm bảo web bán da thể hiện thông tin liên hệ của doanh nghiệp bạn.

 • Nội dung về sản phẩm dịch vụ mà công ty bạn đang cung cấp
 • Đưa lên giới thiệu về công ty của bạn
 • Đưa lên thông tin đánh giá cơ bản, sự khác biệt về công ty của bạn
 • Bài viết chia sẻ kinh nghiệm

 

5 - Những điều bạn cần biết về thiết kế web bán da?

5.1 - Về phần thiết kế trang web bán da

 • Thiết kế theo mẫu hoặc theo ý tưởng về một khuôn mẫu thống nhất cho web bán da và màu sắc, giao diện, phông chữ khi sử dụng để thiết kế web bán da phải đồng nhất.
 • Website phải có tốc độ tải trang dưới 3 giây. Điều đó có nghĩa là kích thước mỗi trang phải nhỏ hơn 50KB, bao gồm cả hình ảnh và video nếu có.
 • Đặt tên thông dụng cho các đầu mục chính của web bán da như: Trang chủ, Giới thiệu, Liên hệ… nên tránh việc cố gắng chạy theo mốt cũng như dùng những từ ngữ khiến người dùng khó hiểu.
 • Website cần có sự liên kết giữa các trang. Ví dụ như khi khách hàng đọc bài viết về sản phẩm mà bạn đang cung cấp thì thêm vào các đường dẫn liên kết đến trang mua sản phẩm.

5.2 - Về phần bố trí và sắp đặt nội dung của trang

 • Cần chú ý sắp xếp, đặt những nội dung quan trọng, hấp dẫn lên đầu trang web bán da sau đó mới đến những nội dung khác ít quan trọng hơn.
 • Ngăn cách nội dung, phân bổ vị trí đặt ảnh hợp lý giúp web bán da đẹp mắt, hấp dẫn, không làm cho nội dung bị lộn xộn.
 • Tạo độ tương phản trên trang web bán da giúp người sử dụng dễ dàng đọc nội dung trên web bán da. Ví dụ: chữ đen trên nền trắng hoặc chữ trắng trên nền đen…
 • Để đảm bảo sự đồng nhất của web bán da thì không nên sử dụng nhiều loại phông chữ trên cùng một trang web bán da.
 • Cần kiểm tra sự hiển thị của trang web bán da ở nhiều trình duyệt web bán da khác nhau để điều chỉnh phân bổ nội dung cho hợp lý, đẹp mắt.

5.3 - Về phần nội dung hiển thị trên trang web bán da

 • Website nên sử dụng từ ngữ đơn giản, dễ hiểu để mỗi người truy cập đều có thể đọc và hiểu được bạn đang muốn nói về vấn đề gì. Trừ khi web bán da của bạn phục vụ cho một lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật nào đó thì mới dùng từ ngữ chuyên môn.
 • Nếu trang quá dài thì nên phân bổ ra thành các trang nhỏ hơn, đồng thời tạo các liên kết giữa chúng với nhau.
 • Không dùng phông chữ có kích thước nhỏ hơn 12pt. Nếu nhỏ hơn sẽ gây khó đọc cho người truy cập.

5.4 - Về phần tìm hiểu người xem

 • Cần thiết lập một trang phản hồi tăng tính tương tác giữa web bán da với người sử dụng.
 • Thiết kế một trang thông báo về những tin tức mới được cập nhật.
 • Thêm các câu hỏi thu thập ý kiến người dùng, giúp tăng được sự tương tác của người sử dụng với web bán da cũng như phục vụ việc thu thập thông tin, đánh giá của khách hàng.

người dùng truy cập web bán da


5.5 - Về phần liên kết (đường dẫn liên kết giữa các trang)

 • Khi tạo liên kết nên có chú thích giúp người đọc biết được liên kết này dẫn đến đâu.
 • Nên sử dụng cùng một màu cho tất cả đường link sẽ đem đến sự hài hòa cho web bán da.
 • Không tạo đường dẫn liên kết tới các trang đang trong quá trình xây dựng.

5.6 - Về phần sử dụng hình ảnh trên trang web bán da

 • Tối ưu hoá dung lượng hình ảnh trên trang web bán da giúp tăng tốc độ tải trang và chỉ nên dùng hình ảnh dạng .jpg, .gif.
 • Sử dụng chức năng thumnails (hình thu nhỏ) đối với các hình lớn, đồng thời bảo đảm vẫn có thể phóng to hình đó nếu muốn.

 

6 - Quy trình thiết kế web bán da chuẩn nhất hiện nay?

Có rất nhiều quy trình thiết kế web bán da khác nhau và mỗi một công ty thiết kế web bán da đều có một quy trình riêng biệt. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực thiết kế web bán da chuyên nghiệp và những kiến thức đã đúc kết được trong suốt quá trình thực hiện những dự án thiết kế web bán da từ dễ đến khó, VietWebGroup xin mang đến cho quý khách hàng quy trình thiết kế web bán da chuẩn nhất hiện nay bao gồm 5 bước sau đây.

6.1 - Bước 1: Thu thập thông tin

Bước đầu tiên và cũng có thể coi là quan trọng nhất trong quy trình thiết kế web bán da đó là thu thập dữ liệu, thông tin. Nếu bạn không xác định rõ ràng mục tiêu và thu thập đầy đủ, chính xác thông tin cần thiết thì cả kế hoạch của bạn có thể bị vỡ lở và kết quả là websie của bạn sẽ đi chệch hướng so với những yêu cầu, mục đích mà bạn muốn hướng tới. Do đó, để quá trình thu thập thông tin diễn ra trơn tru và hiệu quả thì trước tiên bạn phải xác định được những vấn đề sau:

 • Mục đích việc thiết kế web bán da của bạn là gì?
 • Khách hàng mục tiêu bạn muốn nhắm tới là ai?
 • Phân tích, đánh giá thị trường và các đối thủ của bạn. Từ đó đưa ra được chiến lược tối ưu nhất cho web bán da của mình.

6.2 - Bước 2: Thiết lập kế hoạch thiết kế web bán da

Sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin cần thiết, bạn hãy hệ thống lại những dữ liệu mà mình có được và lập ra một bản kế hoạch thật chi tiết. Nếu ví việc thiết kế web bán da như xây dựng một căn nhà thì điều trước tiên bạn cần làm là phác thảo ra một bản thiết kế cơ bản. Nó sẽ phục vụ rất tốt cho việc thực hiện từng đầu việc một cách hiệu quả và đem lại cho bạn cái nhìn tổng quan, đánh giá được việc xây dựng web bán da của mình đang tiến hành đến đâu.

Tiếp theo, bạn hãy liệt kê ra tất cả những chức năng, chủ đề, đầu mục mà bạn muốn thể hiện ở trên web bán da của mình. Sau đó, bạn hãy xác định nội dung được đưa lên từng trang. Tuy nhiên, bạn nên đặt tiêu chí trải nghiệm người dùng nên trên tất thảy bởi vì mục đích web bán da được thiết kế ra là để thu hút người dùng. Do đó, khi thiết kế web bán da cần phải đảm bảo web bán da có thể đem đến sự tiện lợi, thoải mái cho người truy cập.


6.3 - Bước 3: Thiết kế web bán da

 • Ở bước này, điều đầu tiên bạn cần làm là xác định đối tượng mục tiêu mà bạn muốn hướng tới. Giao diện web bán da của bạn sẽ được thiết kế tùy thuộc vào tiêu chí về đối tượng này. Ví dụ như web bán da hướng tới những nhà đầu tư sẽ khác biệt hoàn toàn so với web bán da dành cho các bạn trẻ.
 • Tiếp theo, bạn cần đảm bảo rằng màu sắc được lựa chọn và các thiết kế trên web bán da phải thống nhất với logo hay slogan cũng như màu sắc thương hiệu của công ty bạn.
 • Điều cuối cùng là bạn nên yêu cầu công ty thiết kế web bán da mà bạn đã chọn lựa đưa ra ít nhất 3 mẫu thiết kế khác nhau. Từ đó bạn có thể so sánh, đánh giá và chọn lựa được mẫu thiết kế phù hợp với mình nhất.

6.4 - Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa

Sau khi hoàn thiện web bán da thì việc kiểm tra và chạy thử là điều bắt buộc phải thực hiện. Bạn không thể nào chắc chắn web bán da của mình được thiết kế một cách hoàn hảo và không có bất kì một lỗi thiết kế nào. Nếu bạn bỏ qua bước này và khi web bán da đi vào hoạt động, sau đó phát sinh các lỗi ngoài dự kiến sẽ khiến khách hàng mất lòng tin và có thể là đánh giá tiêu cực về bạn. Do đó bạn nên kiểm tra và chạy thử thật kỹ lưỡng hoặc thuê một nhân viên kiểm thử web bán da để đảm bảo chắc chắn rằng web bán da của mình không có những lỗi không đáng có.


6.5 - Bước 5: Bảo trì

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng khi web bán da đi vào hoạt động là quá trình thiết kế web bán da đã kết thúc. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn là đúng vì một web bán da chuyên nghiệp luôn luôn được cải thiện để mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất. Bất kỳ web bán da nào đều có những lỗi hỏng hoặc phát sinh trong quá trình hoạt động mặc dù trước đó đã được thiết kế và kiểm tra kĩ càng. Đôi khi những lỗi đó được phát hiện bởi người dùng. Do đó, bạn nên lập kế hoạch cập nhật và bảo trì thường xuyên cho web bán da. Thường thì sau khi hoạt động từ 6 tháng đến 1 năm bạn nên bảo trì web bán da một lần.

 

7 - Giới thiệu dịch vụ thiết kế web bán da VietWeb?

Để tìm được một đơn vị thiết kế web bán da là không hề khó tuy nhiên không phải bất cứ đơn vị nào cũng là sự lựa chọn tốt dành cho mỗi doanh nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay, việc thiết kế web bán da đang phổ biến rất rộng rãi do vậy số lượng các công ty thiết kế web bán da cũng đang tăng mạnh. Do đó, trước khi quyết định chọn lựa một công ty thiết kế web bán da thì bạn cần tham khảo thông tin và đánh giá thật kĩ lưỡng về công ty thiết kế web bán da mà bạn quyết định sẽ sử dụng dịch vụ.


thiết kế web bán da tại Việt Web


VietWebGroup là một trong những công ty thiết kế web bán da thuộc top đầu hiện nay, đem đến cho doanh nghiệp những ứng dụng, phần mềm công nghệ thông tin hiện đại nhất. Bên cạnh đó, VietWebGroup cũng cung cấp những giải pháp kinh doanh tối ưu nhất cho doanh nghiệp. VietWebGroup cam kết sẽ mang đến cho khách hàng những giá trị cốt lõi thông qua các dịch vụ tốt nhất với phương châm “sự hài lòng của khách hàng là trên hết”.


Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế web bán da cùng đội ngũ nhân viên lâu năm dày dặn kinh nghiệm, VietWebGroup tự tin sẽ mang đến cho khách hàng những web bán da chất lượng nhất với chi phí thấp và thời gian nhanh chóng.


7.1 - Dưới đây là những lợi ích mà bạn nhận được khi lựa chọn sử dụng dịch vụ thiết kế web bán da của công ty VietWebGroup:

 • Thiết kế web bán da cùng các thương hiệu bậc nhất Việt Nam đang tin dùng tại VietWeb
 • Hệ thống quản lý web bán da trên 1 kênh, dễ dàng sử dụng và thao tác
 • Quản lý danh sách khách hàng chi tiết và đầy đủ
 • Báo cáo thống kê tình hình hoạt động web bán da, doanh thu bán hàng, chi tiết đầy đủ
 • Website được tối ưu, cho tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng cao
 • Dùng thử miễn phí 15 ngày
 • Vận hành thử web bán da
 • Chính sách bảo hành và bảo trì web bán da
 • Đội ngũ lập trình viên VietWeb phục vụ chuyên nghiệp

7.2 - Các chương trình khuyến mại khi lựa chọn sử dụng dịch vụ thiết kế web bán da tại VietWebGroup

 • Giảm 10% chi phí xây dựng web bán da
 • Khuyến mại tên miền Hosting năm đầu
 • Tặng bộ công cụ Livechat
 • Tặng gói SEO từ khóa thương hiệu
 • Khuyến mại gói thiết kế Banner từ 5 - 7 slide
 • Khuyến mại gói quản trị web bán da từ 15 bài

8 - Các dịch vụ thiết kế web bán da mới nhất?

 • Dịch vụ thiết kế web bán da giá rẻ
 • Dịch vụ thiết kế web bán da chất lượng
 • Dịch vụ thiết kế web bán da trọn gói
 • Dịch vụ thiết kế web bán da theo nghành nghề
 • Dịch vụ thiết kế web bán da giới thiệu
 • Dịch vụ thiết kế web bán da theo yêu cầu
 • Dịch vụ thiết kế web bán da cao cấp
 • Dịch vụ thiết kế web bán da tối ưu UX - UI giúp nâng tầm trải nghiệm mua hàng, tăng tỷ lệ mua hàng trên web bán da
 • Dịch vụ thiết kế web bán da giao diện độc đáo
 • Dịch vụ thiết kế web bán da sáng tạo
 • Dịch vụ thiết kế web bán da công ty
 • Dịch vụ thiết kế web bán da doanh nghiệp
 • Dịch vụ thiết kế web bán da giúp bạn tăng trưởng doanh thu vượt bậc
 • Dịch vụ thiết kế web bán da bán hàng dành riêng cho bạn
 • Dịch vụ thiết kế web bán da bán hàng trực tuyến
 • Dịch vụ thiết kế web bán da chuẩn SEO tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm đặc biệt là Google
 • Dịch vụ thiết kế web bán da công nghệ cao băng thông không giới hạn
 • Dịch vụ thiết kế web bán da tích hợp nền tảng quảng cáo đa kênh miễn phí
 • Dịch vụ thiết kế web bán da bảo mật với chứng chỉ SSL siêu việt

Kỹ thuật lập trình web bán da của công ty VietWeb sẽ qua gặp bạn trực tiếp thu thập thông tin, nắm bắt yêu cầu thiết kế web bán da, đảm bảo làm web bán da đúng yêu cầu và tư vấn cho bạn tạo lập web bán da nhanh, chuẩn SEO mang lại hiệu quả cao nhất!
 • VietAds

  VietWeb gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp suốt chặng đường >8 năm vừa qua!

 • Công Ty Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp Việt Web


Hỏi đáp thiết kế web bán da?

Chi phí thiết kế web bán da trọn gói là bao nhiêu?

VietWeb hiện đang cung cấp dịch vụ thiết kế web bán da theo 2 gói sau:


 • Thiết kế web bán da giao diện web bán da theo mẫu: Chi phí thiết kế web bán da trọn gói (vui lòng liên hệ vì từng web bán da khác nhau có giá khác nhau) đã bao gồm 1 hosting 1500MB không giới hạn băng thông + 1 tên miền quốc tế + code web bán dahướng dẫn sử dụng web bán da qua video, teamview hay ultraview cho khách tận tình.


 • Gói thiết kế web bán da theo yêu cầu: Đối với gói này thì chúng tôi sẽ nhận yêu cầu về web bán da của khách hàng. Sau khi tiến hành phân tích web bán da, công ty chúng tôi sẽ đưa ra báo giá cụ thể và thời gian hoàn thành cho khách hàng. Hai bên thống nhất ký hợp đồng và khách thanh toán phí để VietWeb đăng ký tên miền + hosting, để kỹ thuật tiến hành code web bán da. Chi phí trọn gói (vui lòng liên hệ vì từng web bán da khác nhau có giá khác nhau) đã bao gồm 1 hosting không giới hạn băng thông + 1 tên miền quốc tế + code web bán da

chi phí thiết kế web bán da

Sau bao lâu tôi có thể nhận được web bán da?

Trả lời:

Tôi có được nhận code web bán da khi bàn giao không?

Trả lời:

 • Trả lời: Có. VietWeb không giống 1 số đơn vị cho thuê web bán da theo năm. Các đơn vị đó là web bán da hệ thống nên chắc chắn không thể bàn giao code web bán da cho bạn được. VietWeb báo giá thiết kế web bán da theo yêu cầu, cho nên Code web bán da không phải web bán da hệ thống đóng gói. web bán da hoàn toàn nâng cấp chức năng theo yêu cầu vào từng năm phát triển của quý khách hàng.

thời gian làm web bán da
Tệp code web bán da gồm: Code web bán da PHP + cơ sở dữ liệu web bán da là MySQL

Tôi không có chuyên môn về web bán da, vậy có thể quản trị web bán da được không ?

Trả lời:

 • Mỗi một web bán da chúng tôi đều làm tài liệu, video hướng dẫn sử dụng riêng biệt cho bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện từng thao tác thay đổi nội dung trên web bán da và lưu lại. Vì thế bạn có thể làm theo dễ dàng, ngoài ra chúng tôi có thể hỗ trợ bạn qua Ultraview, Teamview, hay ngồi hỗ trợ bạn trực tiếp tại công ty. Bạn cần hỗ trợ về web bán da gọi điện cho chúng tôi theo số 0915 406 886 vào giờ hành chính (8AM-12PM, 2PM - 6PM). Công Ty thiết kế web bán da của chúng tôi sẽ luôn có nhân viên hỗ trợ bạn.

quản trị web bán da

Tôi nên thiết kế web bán da theo hình thức web bán da nào?

Trả lời:

Tùy từng yêu cầu thời gian hay chất lượng web bán da mà bạn nên sử dụng gói thiết kế web bán da loại nào cho phù hợp?

 • Nếu bạn cần có web bán da ngay từ 5 đến 7 ngày để bán hàng gấp trong thời vụ thì bạn nên chọn gói web bán da theo mẫu có sẵn

 • Nếu bạn muốn phát triển web bán da bền vững và cần chỉnh chu web bán da nhiều, chưa phải cần web bán da ngay thì bạn nên chọn gói web bán da thiết kế web bán da trọn gói theo yêu cầu

hình thức thiết kế web bán da

Sau khi thiết kế web bán da, tôi cần quản trị web bán da, công ty hỗ trợ tôi như thế nào?

Trả lời: Sau khi thiết kế web bán da xong, bạn có thể sử dụng gói quản trị website của VietWeb để làm đầy dữ liệu và tăng cường hiệu quả cho web bán da "Giúp web bán da bạn có nội dung phong phú SEO mạnh."

Gói cước/ Công việcG1G2 G3
Giá / 01 tháng
Quản trị web bán da
1.000.000 2.000.000 3.000.000
Kiểm tra hoạt động web bán da Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày
Sao lưu dữ liệu web bán da Hàng tuần Hàng tuần Hàng ngày
Cập nhật nội dung, hình ảnh chuẩn SEO
(biên tập nội dung khách hàng cung cấp)
15 nội dung web bán da 30 nội dung web bán da 50 nội dung web bán da
Đăng bài viết, tin tức chuẩn SEO cho web bán da
(viết mới hoặc sưu tầm cùng lĩnh vực)
15 bài viết web bán da 30 bài viết web bán da 50 bài viết web bán da
Quản trị web bán da và chia sẻ bài viết lên Fanpage 15 nội dung web bán da 30 nội dung web bán da 50 nội dung web bán da
Thiết kế banner cho quảng cáo, slide cho web bán da 1 banner web bán da 3 banner web bán da 5 banner web bán da
Quản trị hosting web bán da tick tick tick
Tư vấn marketing online cho web bán da tick tick tick
Báo cáo kết quả web bán da hàng tháng tick tick tick
Cài đặt các công cụ tối ưu web bán da (Webmaster Tools, Google Analytics, sitemap, robots.txt) tick tick tick
Hợp đồng quản trị "web bán da" tối thiểu 1 tháng 1 tháng 1 tháng
Hotline: 0915.406.986
Email:
support@vietwebgroup.vn để được tư vấn dịch vụ quản trị web bán da.

Ý kiến khách hàng

Sau bao lần thiết kế Website tại các đơn vị khác không vừa ý vì không làm được chức năng đặt hàng và giao nhận hàng cho tôi. Tôi tìm đến VietWeb làm việc trực tiếp CEO VietWeb, tôi rất ưng ý vì bạn ấy rất nhiệt tình tư vấn cho tôi. Kỹ thuật VietWeb chăm sóc tôi rất tận tình làm website để tôi đi vào hoạt động trong 5 năm qua. Cảm ơn các bạn!

Mr Huy

Anh Huy - CEO DichVuGiaoHang

Tôi rất hài lòng về website vinanails.com. Anh giám đốc rất tâm huyết với nghề và kỹ thuật hỗ trợ tôi làm chức năng dự án khó đặt lịch làm nails, làm ứng dụng app Android và IOS tốt. Website của tôi giờ đã đi vào hoạt động và mang lại nhiều giá trị cho công ty của tôi. Tôi đã mở rộng chi nhánh và luôn nhờ công ty hỗ trợ để nâng cấp Website.

Mr Lâm

Mr Lâm - CEO VinaNails

Tôi cho nhân viên phụ trách làm việc với VietWeb, nhưng khá là ưng ý về tác phong làm việc của các bạn, rất chuẩn tiến độ KPI như bên Nhật. Các bạn kỹ thuật support cho nhân sự bên tôi nhiệt tình từ nâng cấp chức năng hướng dẫn cho nhân sự khi tôi thay đổi nhân sự phụ trách. Tôi công nhận rằng đây là một công ty uy tín để cho tôi hợp tác.

Mr Việt

Mr Việt - CEO Tập đoàn Goovet

Tôi cảm nhận được website mình phát triển sau khi VietWeb thiết kế và SEO website lên top Google cho tôi, công việc kinh doanh của tôi dần ổn định và phát triển hơn ngày trước. Trên internet có rất nhiều công ty thiết kế website, nhưng tôi thực sự đánh giá cao về công ty bạn vì sự chuyên nghiệp và mang lại giá trị cho khách hàng.

Mr Việt

Mr Hoàng - CEO Biến tần HDETECH

Tôi rất hài lòng về website vinanails.com. Anh giám đốc rất tâm huyết với nghề và kỹ thuật hỗ trợ tôi làm chức năng dự án khó đặt lịch làm nails, làm ứng dụng app Android và IOS tốt. Website của tôi giờ đã đi vào hoạt động và mang lại nhiều giá trị cho công ty của tôi. Tôi đã mở rộng chi nhánh và luôn nhờ công ty hỗ trợ để nâng cấp Website.

Mr Lâm

Mr Lâm - CEO VinaNails

Tôi cho nhân viên phụ trách làm việc với VietWeb, nhưng khá là ưng ý về tác phong làm việc của các bạn, rất chuẩn tiến độ KPI như bên Nhật. Các bạn kỹ thuật support cho nhân sự bên tôi nhiệt tình từ nâng cấp chức năng hướng dẫn cho nhân sự khi tôi thay đổi nhân sự phụ trách. Tôi công nhận rằng đây là một công ty uy tín để cho tôi hợp tác.

Mr Việt

Mr Việt - CEO Tập đoàn Goovet

Zalo Call/Chat: 0915 406 986 (24/7)